October 3, 2018

ÚJ VAJDASÁGI ALKOTMÁNYOS KEZDEMÉNYEZÉS

Összegezve a történelmi tapasztalatokat 1918-tól mostanáig, és értékelve azt, hogy Vajdaság kilenc évtizeden át fizeti a Szerbiával való együttélés magas árát, valamint saját alkotmányjogi és tényleges helyzetét, ami a fejlődés akadályozásában mutatkozik, a gazdasági kizsákmányolásában, Vajdaság hátrányos megkülönböztetésében és mellőzésében, az államigazgatás alacsony minőségében és a magas fokú korrupciójában, a nemzetek közötti megromlott viszonyokban, az elvitathatatlan politikai szubjektivitásnak és Vajdaság eutópai identitásának elfojtásában, az örökölt kulturális értékek és az elért anyagi javak összeomlásában, a nagy rendszerek, úgymint a vasút, a vízrendszer, a helyi önkormányzat pusztításában…, és a látható általános visszafejlődésben.

 

Úgy gondolva, hogy ez az ár elfogadhatatlan, nem csak a polgárok és a soknemzetiségű Vajdaság számos népének érdeke, hanem méltóságuk szempontjából is, figyelembe véve, hogy a rendszerek váltakoztak, a hátrányos megkülönböztetés és a kizsákmányolás megmaradt, és mindhárom Jugoszlávia valamint Szerbia és Montenegró Államközösségének széthullása után ma a Szerb Köztársaságban folytatódik.

 

Soha el nem feledve, hogy a tapasztalat megmutatta, hogy akkor volt legkisebb elmaradás, és legtöbb előrelépés, amikor Vajdaságnak legtöbb alkotmányos joggal rendelkezett önmaga igazgatására, hogy Szerbia 1988-ban elvette e szerzett jogait, erőszakkal és törvényellenesen, nem mutatva hajlandóságot, hogy azt vissza is adja.

 

Meggyőződve arról, hogy Vajdaság polgárainak és népeinek természetes, demokratikus, kifogyhatatlan és elidegeníthetetlen joga, hogy védjék érdekeiket és méltóságukat, úgy, hogy ezen a földrajzilag, történelmileg, nemzetileg és gazdaságilag sajátságos és egészet képező területen önmagukat igazgassák, és saját sorsukról döntsenek, és hogy ez teljes összhangban van a tartós civilizációs érdekekkel, valamint a demokrácia korszerű folyamataival és a felvilágosodással.

 

Abban a hitben, hogy Vajdaság és Szerbia egymásra van utalva, de hogy a rákényszerített közösség és Szerbia Vajdaság feletti dominációja Vajdaság drasztikus gazdasági eséséhez vezetett, amely valamikor Jugoszlávia legfejlettebb részeihez tartozott, most belső gyarmat szintjére süllyedt, elvesztette pozícióját még a Szerb Köztársaságon belül is, mint annak legfejlettebb része, ami teljesen elfogadhatatlan és Vajdaság számára megalázó, hosszú távon pedig ártalmas Szerbiára, mert az egyenlőtlenség a tartós ingadozás forrása.

 

Nem adva fel a célt, hogy Vajdaság gazdaságilag és civilizációs szempontból megújuljon és visszatérjen európai örökségéhez, elítéljük, hogy Szerbia gátolja az Európai unióhoz való csatlakozást, melyben Vajdaságnak már régen ott a helye, hatalmás károkat szenvedve ezáltal

 

Meggyőződve arról, hogy Vajdaság autonómiájának státusát elértéktelenítették és elhasználták, hogy a 2006-os rákényszerített Alkotmány, amely Vajdaságban nem lett megszavazva, és alkalmazása során nagy csalássá változott, így Vajdaságnak öt év alatt az Alkotmánnyal szavatolt eszközöknek csupán a 36 %-át fizették ki, míg az illetékességi pénzelésről szóló törvényt, amely nélkül nincs autonómia, évek hosszú során nem fogadták el…,

 

Meggyőződve arról, hogy a meglévő viszonyokat gyökeresen meg kell változtatni, és hogy a föderalizmus lehet a demokratikus megoldás, mint Vajdaság politikai jogainak szavatolója, mint a közös döntése hozatal módja Vajdaságnak és Szerbia viszonyában, egy becsületesebb és hatékonyabb államban,

 

Állást foglalunk Szerbia és Vajdaság új történelmi megbesz éléséhez Vajdaság és Szerbia demokratikus egyesülésének alapjairól szóló Nyilatkozat szerint, a Szerb Szövetségi Köztársaságba, melyet a Szerb Köztársaság és Vajdaság Köztársaság képez, melyet elfogadott a Negyedik Vajdasági Konvenció, mert az új alapokon nyugvó közös jövő csak Szerbia és Vajdaság egyenlőségi és egyenrangúsági alapokon biztosítható, föderalista és a köztársasági elveken.

 

 

Dokumenta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>