ĐORĐE MILUTINOVIĆ

Kritike aktuelnog Ustava, posebno sadržaja odredbi koje se odnose na pokrajine (Vojvodinu), kao i načina njegovog donošenja, i samog toka Referenduma, su sasvim opravdane. Svrhu Deklaracije koja je u pripremi vidim, pre svega, u kvalitetu predloga kako doći do novih ustavnih rešenja. [nr] U tom smislu predlažem: 1. Naslov Deklaracije treba dati šire, naprimer : […]

Kritike aktuelnog Ustava, posebno sadržaja odredbi koje se odnose na pokrajine (Vojvodinu), kao i načina njegovog donošenja, i samog toka Referenduma, su sasvim opravdane. Svrhu Deklaracije koja je u pripremi vidim, pre svega, u kvalitetu predloga kako doći do novih ustavnih rešenja.

[nr]

U tom smislu predlažem:

1. Naslov Deklaracije treba dati šire, naprimer : Deklaracija o reformi političkog sistema i osnovama demokratskog ustava srbije i Vojvodine. Napomena: Suština aktuelnog teksta Deklaracije jeste u konsensusu oko POVELJE, njene forme i sadržine, ali do toga treba doći u narednom periodu pokretanjem pitanja ukupnog političkog sistema, ali i iz taktičnih razloga kako bi za ideje za koje se zalažemo pridobili što veće broj subjekata,ne samo u Vojvodini, već, pre svega, u Beogradu i Centralnoj Srbiji.

[nr]

2. Već u prvoj alineji – u prvoj rečenici obavezno bi trebalo dati sledeću formulaciju: -Da se Republika Srbija, – naročito posle „antibirokratske revolucije i političkih promena…” Napomena: Te promene su, kako se vidi dalje u tekstu, bile u pogrešnom pravcu.

[nr]

3. Otvoreno je pitanje da li u fusnoti na prvoj strani, imajući u vidu sadržaj prve alineje – dati napomenu – (Kosovo i Metohija u skladu sa Rezolucijom 1244 UN ima poseban položaj i faktički odvojen status i razvoj). Napomena: Odgovarajuća fusnota data je uz Dokumenat III VK.

[nr]

4. Na trećoj strani aktuelnog teksta Deklaracije, gde se u prvoj rečenici pominje POVELJA o ujedinjenju, mišljenja sam obavezno treba dodati još jednu rečenicu koja bi mogla da glasi: „Ako bi se Centralna Srbija, u skladu sa Ustavom regionalizovala i osnovala pokrajine (Niš, Kragujevac – drugi za to nemaju uslove), Povelju bi usvajali i tako konstituisani subjekti.

[nr]

5. Na strani 4, gde se daje profil savezne države, ne treba previše detaljisati, a poslednji stav (o prestonici) treba izostaviti.

[nr]

6. Na strani 5, mišljenja sam, kao i kod prethodne napomene da, kada je reč o Vojvodini, takođe ne treba detaljisati kao što se to čini sa regionima (Bačka ? Banat, Srem), a pogotovo koliko veća treba da ima Parlament Vojvodine. Napomena: Ako Vojvodina ostvari položaj u političkom sistemu koji zagovara ova Deklaracija, biće nam svejedno koliko veća ima Parlament Vojvodine.

[nr]

7. Na strani 6 – stav o Koordinacionom odboru treba formulisati tako da se taj odbor zadužuje da u Vojvodini, a pogotovo u Beogradu i Centralnoj Srbiji, pronalazi subjekte spremne da o Seklaraciji razgovaraju, zatim prihvate ideju o Srbiji kao SAVEZNOJ DRŽAVI, – tada tek dolazi procedura itd..

[nr]

ĐORĐE MILUTINOVIĆ
potpredsednik Odbora za Vojvodinu, Društva za istinu o NOB i Jugoslaviji