Principi i načela za reformu političkog sistema

Polazeći od činjenice da Vojvođansko pitanje u  procesu raspada SFRJ, SRJ i državne zajednice   Srbija i Crna Gora nije rešeno, odnosno da je ono aktuelnim Ustavom  Srbije zapravo otvoreno kao i činjenice da je Vojvodina na ustavnom  referendumu, voljom ubedljive većine svojih građana.  rekla odlučno  ne Ustavu, odnosno nijepodržala takva ustavna rešenja- NEOPHODNO JE […]

Polazeći od činjenice da Vojvođansko pitanje u  procesu raspada SFRJ, SRJ i državne zajednice   Srbija i Crna Gora nije rešeno, odnosno da je ono aktuelnim Ustavom  Srbije zapravo otvoreno kao i činjenice da je Vojvodina na ustavnom  referendumu, voljom ubedljive većine svojih građana.  rekla odlučno  ne Ustavu, odnosno nijepodržala takva ustavna rešenja- NEOPHODNO JE UTVRDITI NOVE USTAVNE  PRINCIPE I NAČELA ZA REFORMU POLITIČKOG SISTEMA U SRBIJI.

[nr]

Vojvođansko odbijanje na ustavnom referendumu nema  formalni pravni, ali ima politički  i istorijski  značaj. Ono predstavlja izuzetno snažnu političku težinu, mnogo jaču nego što  aktuelna partijsko politička scena može to da valorizuje.

[nr]

Rezultati ustavnog referenduma nedvosmisleno  potvrđuju da se građani i građanke Vojvodine ne slažu sa ovakvim položajem  pokrajine definisanim u »radikalsko redizajniranom ustavu iz 1990. godine«,kao ni sa nastavkom produbljivanja i  jačanjaetatističke vladavine.  Ovi rezultati   vrlo jasno i uverljivo pokazuju da je građanskodemokratskobiće u  Vojvodini snažno  usmereno ka evropskim  vrednostima.

[nr]

Polazeći od činjenice da građanima Vojvodine u skladu sa Londonskom  mirovnom konferencijom (26. –28. avgust 1992. godine) “nisu vraćena građanska i ustavna prava”, a da je Srbija konačno konstitituisana kao samostalna i međunarodno priznata  država nameće se potreba novog ravnopravnog definisanja statusa Vojvodine  u toj  državi uzimajući u obzir i izjašnjavanje građana i građanki Vojvodine na ustavnom  referendumu.

[nr]

Imajući u vidu  inicijativu za refomu političkog sistema u  Srbiji donose se:

[nr]

PRINCIPI I NAČELA ZA REFORMU  POLITIČKOG SISTEMA

[nr]

OPŠTA NAČELA

[nr]

 • Srbija kao republika;
 • parlamentarna demokratija;
 • demokratska zajednica ravnopravnih  građanki i građana (i svih nacionalnosti);
 • antifašizam kao osnovni vrednosni sistem,  zasnovan na tradiciji NOV Jugoslavije u drugom svetskom ratu;
 • mir kao osnovni cilj u životu;
 • sekularno društvo i laička država u kojoj  je crkva odvojena od države;
 • garantovanje slobode vere i prava na  veroispovest;
 • ravnopravna članica međunarodne zajednice;
 • garantovanje univerzalnih ljudskih prava;
 • garantovanje prava na rodnu jednakost:
 • multikulturalna država u kojoj se garantuju  prava nacionalnih zajednica;
 • upotreba srpskog jezika ekavskog i ijekavskog  izgovora kao službemog jezika i ravnopravna upotreba ćiriličnog i latiničnog  pisma;
 • jezici nacionalnih zajednica koji su u  službemoj upotrebi i garancija građankama i građanima da slobodno  upotrebljavaju svoj jezik i pismo;
 • državna vlast koja je podeljena na  zakonodavnu, sudsku i izvršnu;
 • samostalno i nezavisno sudstvo;
 • garancija političkog pluralizma;
 • jedinstveno tržište;
 • jedinstvena valuta, jedinstvena carinska  zaštita i zajedničke osnove porerskog sistema;
 • sloboda ekonomske zavisnosti;
 • ekonomski sistem koji se zasniva na privatnoj,  državnoj i zadružnoj svojini, slobodnom prometu radne snage, roba, usluga i  kapitala, slobodi preduzetništva i ekonomskog takmičenja i načelu socijalne  pravde,
 • obaveza države u preduzimanju aktivnih mera  ekonomske i socijalne pomoći građankama i građanima koji se iz različitih  razloga nalaze u neravnopravnom položaju;

ORGANIZACIJA  DRŽAVE

 • Garancije  prava građankama i građanima na demokratsku i decentralizovanu državu koja  uključuje pravo na lokalnu samoupravu, regionalizaciju i federalizaciju;
 • Republika  Srbija kao složena decentralizovana država koju čine opštine, varoši, gradovi,  autonomne teritorijalne jedinice (koje se mogu obrazovati), Grad Beograd i federalne  jedinice sa sopstvenim konstitutivnim aktom;
 • garancija  prava svim oblicima teritorijalnih zajednica na sopstvenu imovinu, izvorne  prihode i pravo na raspolaganje;

[nr]

ORGANIZACIJA  VLASTI

[nr]

a). Skupština  kao najviši predstavnički organ zakonodavne vlasti u Republici;

[nr]

b).dvodomi sastav Skupštine, sa većem građana u kojem su predstavljeni  građanke i građani i većem federalnih jedinicakoji  predstavlja federalne  jedinice, autonomne pokrajine, autonomne teritorijalne zajednice i Grad Beograd (ukupno do 150 poslanika) ;

 • Skupštine  teritorijalnih zajednica, skupština Grada Beograda, skupštine  federalnih jedinica;
 • izvršna  vlast odvojena od zakonodavne. Izvršnu vlast čine predsednik republike, Vlada  Republike Srbije i vlade federalnih jedinica, Grada Beograda i autonomnih  teritorijalnih zajednica;
 • sudska  vlast je samostalna i nezavisna od zakonodavne i izvršne vlasti i  pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti;
 • sudovi  opšte nadležnosti koji se osnivaju zakonom, a čine ih opštinski sudovi, okružni  sudovi, viši sudovi autonomnih teritorijalnih zajednica, Visoki sud Vojvodine
 • zaštitu  ustavnosti i zakonitosti obezbeđuje Ustavni sud složene Republike i federalne  jedinice Vojvodine,

{nr}

VOJVODINA
REPUBLIKA  (FEDERALNA JEDINICA)

[nr]

 • Republika (federalna jedinica) Vojvodina je sastavni deo složene države  Srbije i učestvuje i uređivanju i finansiranju državnih funkcija srazmerno  veličini i broju stanovnika;
 • neposredno uređuje odnose u Republici (federalnoj jedinici) Vojvodini preko  svojih organa, a posebno:
   • donosi svoj (konstitutivni akt) Ustav u kojem reguliše zakonodavnu, sudsku  i  izvršnu vlast u Vojvodini,
   • definiše glavni grad Vojvodine (Novi Sad),
   • odlučuje o simbolima Vojvodine,
   • raspolaže posedovnim listom,
   • definiše finansijsku i statističku  samostalnost,
   • organizuje republičke vojvođanske (federalne jedinice) organe, službe i javna  preduzeća iz svih oblasti,
   • osniva fondove,
   • utvrđuje prihode i rashode u budžetu i  donosi završni račun,
   • uređuje  prostorno i razvojno planiranje,
   • donosi  odluku o Ombudsmanu Vojvodine,
   • donosi odluku o regionalnoj samoupravi  u  Vojvodini,
   • upravljanje  imovinom Vojvodine,
   • poreze, takse i druge javne prihode  Vojvodine,
   • javne radove od značaja za Vojvodinu,
   • korišćenje i upravljanje prirodnim i radom  stečenim resursima i održivi razvoj,
   • zaštiti i unapređenju životne sredine,
   • organizaciju statističke službe u  Vojvodini,
   • organizaciju geodetske uprave u Vojvodini,
   • premer i katastar nepokretnosti,
   • poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu,  lov i ribolov,
   • meliorizaciju i navodnjavanje od značaja  za Vojvodinu,
   • organizaciju meteorološke i sezmiološke  službe,
   • organizaciju protibgradne odbrane;
   • zanatstvo, malu privredu i zadrugarstvo,
   • kulturu i kulturno nasleđe,
   • nauku i tehnološki razvoj,
   • osniva Vojvođansku akademiju nauku i  umetnosti (VANU),
   • saobraćaj i telekomunikacije,
   • osniva medijsku agenciju Republičkog,  vojvođanskog (federalne jedinice) značaja,
   • formira Radiodifuznu agenciju Vojvodine i  obrazuje savet agencije,
   • univerzitet, osnovno i srednje školstvo,
   • ostvarivanje i zaštitu ljudskih i  kolektivnih prava,
   • ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih  zajednica,
   • sprovođenje ekonomske politike privrednih  reformi i privatizaciju,
   • sajmove i privredne manifestacije,
   • zdravstvenu politiku i organizaciju  zdravstvene mreže u Vojvodini,
   • higijenu  rada i života,
   • obrazovanje i rad humanitarnih ustanova,
   • penziono i zdravstveno osiguranje,
   • socijalnu  politiku i zaštitu,
   • rad  i zapošljavanje,
   • položaj i status odbeglih i lica u  rasejanju,
   • trgovinu, turizam i ugostiteljstvo,
   • referendum od značaja za Vojvodinu,
   • bezbednost i održavanje javnog reda i mira  (Vojvođanska i lokalna policija),
   • regionalnu  i međunarodnu saradnju,
   • organe za pružanje pravne pomoći u  Vojvodini,
   • organizaciju pravosuđa i advokature u  Vojvodini,
   • obrazuje Visoki pravosudni savet  Vojvodine,
   • prekršaje i organe za prekršaje.

[nr]

Novi Sad, maj, 2015. godine.