PROGRAM AKTIVNOSTI KOORDINACIONOG ODBORA SAZIVAČA TREĆE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE

( za period od kraja januara do početka avgusta 2010)   P r e d l o g   1) Na narednoj sednici Koordinacionog odbora Treće vojvođanske konvencije ( KOO III VK), na kojoj će biti razmatran i usvajan i ovaj Program, oceniti stanje na političkoj sceni Pokrajine, pre svega s obzirom na dejstvo Zakona […]

( za period od kraja januara do početka avgusta 2010)

 

P r e d l o g

 

1) Na narednoj sednici Koordinacionog odbora Treće vojvođanske konvencije ( KOO III VK), na kojoj će biti razmatran i usvajan i ovaj Program, oceniti stanje na političkoj sceni Pokrajine, pre svega s obzirom na dejstvo Zakona o politčkim strankama na tu scenu, a u cilju utvrđivanja načina budućeg rada KO na sprovođenju Rezolucije III VK i okupljanja i sadejstva političkih snaga koje te aktivnosti u narednom periodu treba da nose.

 

Rok: kraj januara – početak februara

 

2) Konkretizovati zaključak sa decembarske sednice KOO prema kome rad Odbora treba institucionalizovati i intenzivirati s obzirom na promene na političkoj sceni Pokrajine, kako bi organizacije-sazivači III VK postale glavni stožer okupljanja onih političkih snaga u Vojvodini, koje treba da pokrenu široki svevojvođanski pokret za promene važećeg Ustava i da taj pokret poveže sa onim snagama u Beogradu i Srbiji koje se zalažu za korenite ustavne promene u zemlji na pravcu temeljite decentralizacije i istinske regionalizacije države.

 

Sa tog stanovišta utvrditi novi način delovanja KO, odrediti stalne radne timove za obavljanje postojanih zadataka i poslova KO, izvršiti promene u sastavu i organizaciji KOO, utvrditi izvore i način finansiranja njegovih aktvnosti i poduzeti sve druge dogovorene mere, što će omogućiti da on ostvaruje takvu svoju ulogu i što će pospešiti njegov rad. Nosilac posla je predsedavajući KOO i Izvršni odbor(IO)III VK.

 

Rok; kraj februara

 

3) U skladu sa zaključkom da na dugu i grlatu antivojvođansku kampanju povodom Satuta APV treba odgovoriti silovitim javnim isticanjem zahteva za promenom ustavnog položaja Pokrajine sa pozicija Rezolucije III VK , organizvati sledeće :

a) Javna govornica Vojvođanskog kluba na temu“ Dejstvo Zakona o političkim strankama na političku scenu Vojvodine i Treća vojvođanska konvencija“. Organizator tribine je IO KO III VK, a nosioci posla su VK,VP i SDPV, uz učešće svih sazivača Konvencije;

 

Rok: do kraja februara

 

b) Pres-panel u Brislu na temu „Vojvođanko pitanje posle proglašavanja Statuta APV, nova vojvođanska ustavna inicijativa i međunarodna zajednica.“ Organizator panela treba da bude SVM u punoj saradnji sa Izvršnim odborom KOO, a nosilac posla je radna grupa u sastavu Pal Karolj, Živan Berisavljević, Đorđe Subotić i Aleksandar Odžić;

 

Rok: kraj februara – kraj aprila

 

c) Javna tribina u Beogradu na temu“ Vojvođansko pitanje posle proglašavanja Statuta APV – neminovnost korenitih ustavnih promena“, čiji organizatori treba da budu Helsinški odbor i KO III VK; učesnici panela bili bi prononsirani kritičari važećeg Ustava sa pozicija regionalizacije i decentralizacije pre svega iz Beograda i Srbije, zatim predstavnici međunarodne zajednice akredditovani u Srbiji, kao i predstavnici beogradskih medija. Nosilac posla je radna grupa u sastavu Pavel Domonji i Živan Berisavljević u saradnji sa IO .

 

Rok: kraj februara – kraj marta

 

d) Međunarodni okrugli sto na Paliću na temu “Vojvodina kao evropska regija i međunarodna zajednica“, koji bi okupio najmanje dvadesetak uglednih učesnika iz susednih i drugih evropskih zemalja i institucija, kao i određeni broj učesnika iz naše zemlje. Organizator skupa bio bi SVM u punoj saradnji sa KOO III VK, koji će što pre formirati zajednički Organizacini odbor i poveriti mu organizovanje skupa..

 

Rok: kraj maja – početak jula

 

e) Organizovanje javnih tribina u svim regionalnim centrima, gradovima i opštinama Pokrajine na temu „Ustavni položaj Vojvodine i Treća vojvođanska konvencija“.Skupove treba iskoristiti i kao povod za promociju naših stavova u lokalnim i regionalnim medijima.Nosilac kampanje je IO III VK, a organizatori skupova organizacije – sazivači Konvencije, u sadejstvu ili pojedinačno, prema planu IO.

 

Rok: januar – april

 

f) KOO III VK i njegov Izvršni odbor mnogo će učestalije organizovati konferencije za medije i oglašavati se svojim saopštenjima i izjavama povodom krupnih tekućih politikih pitanja, a to treba da čine i sve njegove članice, u funkciji afirmacije i oživotvorenja stavova III VK , o čemu će se starati predsednici oba organa.

 

4) Intezivirati tek započeti rad na izradi dokumenta „Političke i ustavno -pravne osnove Novog istorijskog dogovora o trajnom udruživanju ravnopravnih konstitutivnih entiteta Srbije i Vojvodine u zajedničku državu – Saveznu Republiku Srbiju“,čiji nacrt treba da pripremi radna grupa u sastavu Slobodan Budakov, rukovodilac grupe, Živan Berisavljević, Pavel Domonji , Ratomir Svirčević , Antal Bozoki, Dragomir Jankov,Tomislavn Ketig i Stanko Šušnjar. Grupa će konsultantski koristiti usluge prof.dr. R Stepanova , prof. dr.S.Šogorova i T.Gajinova, kao i drugih, kosultovaće pojedinačno čelne ljude, a postojano u svoj rad uključiti predstavnike svih organizacija – sazivača, koje one odrede ( na sednici KOO na kojoj bude rasmatran ovaj Predlog Programa).

 

Nakon što prihvati nacrt toga dokumenta, KO III VK će odlučiti kada će, i na kakvom svevojvođanskom skupu taj dokument – koji izvorno vojvođanske snage nude srbijanskoj političkoj eliti kao osnov neizbežnih i neodloživih korenitih ustavnih promena – dobiti svesabornu javnu potvrdu.

 

Rok: kraj marta – april

 

5) Izvršni odbor KOO će razmotriti mogućnost za otvaranje i organizovati redakciju sajta Treće vojvođanske konvencije , za početak na spskom i mađarskom jeziku, na bazi predloga koji će pripremiti radna grupa u sastavu Aleksandar Odžić, Vladislav Radaković, Laslo Galamboš , Nedim Sejdinović, Ištvan Balint i prof.dr. Miroslav Ilić.

 

Rok: kraj februara

 

6) KOO III VK će organizovati posebne razgovore sa čelnicima vodećih medija u Pokrajini o njihovom odnosu prema vojvođanskom pitanju i dokumentima III VK, a takve će razgovore inicirati i kad je reč o vodećim institucijama nauke i kulture u Pokrajini. Ove razgovore će dogovarati radna grupa u sastavu Živan Berisavljević, Đorđe Subotić, Julijan Tamaš. prof. dr.Miroslav Ilić i Vladislav Radaković, a u njih će se uključivati i svi drugi članovi KOO.

 

Rok: početak februara – kraj aprila

 

7) U cilju skretanja pažnje međunarodnih faktora na važnost, aktuelnost, pa i svu dramatičnost vojvođanskog pitanja, treba odmah nakon usvajanja dokumenta iz tač.3 načiniti plan kontakata predstavnika KOO III VK i predstavnika određenih misija međunarodnih organizacija i ambasada pojedinih susednih i evroatlanskih zemalja .Plan će načiniti i posao voditi stalna radna grupa čiji sastav ćemo utvrditi naknadno.

 

Rok:druga polovina marta – kraj jula

 

Sve ad hoc i stalne radne grupe otvorene su za učešće u radu za sve članice KOO III VK.

Nakon prve naredne sednice KOO III VK i usvajanja konačnog Programa njegove aktivnosti, Izvršni odbor će – u skladu i sa zaključcima KOO vezanim za tačku 2 Programa – predložiti kako proširiti, i s kojim organizacijama i pojedincima, satav KOO, kako i s kim još u Vojvodini dogovoriti trajnu saradnju kako bi svi oni koji su okupljeni oko platforme III VK počeli da sadejstvuju u cilju pokretanja sve šireg i sve snažnijeg vojvođanskog pokreta za ustavne reforme.

 

U Novom Sadu, januara 2010 .