ÚJ VAJDASÁGI ALKOTMÁNYOS KEZDEMÉNYEZÉS

Összegezve a történelmi tapasztalatokat 1918-tól mostanáig, és értékelve azt, hogy Vajdaság kilenc évtizeden át fizeti a Szerbiával való együttélés magas árát, valamint saját alkotmányjogi és tényleges helyzetét, ami a fejlődés akadályozásában mutatkozik, a gazdasági kizsákmányolásában, Vajdaság hátrányos megkülönböztetésében és mellőzésében, az államigazgatás alacsony minőségében és a magas fokú korrupciójában, a nemzetek közötti megromlott viszonyokban, az […]

Összegezve a történelmi tapasztalatokat 1918-tól mostanáig, és értékelve azt, hogy Vajdaság kilenc évtizeden át fizeti a Szerbiával való együttélés magas árát, valamint saját alkotmányjogi és tényleges helyzetét, ami a fejlődés akadályozásában mutatkozik, a gazdasági kizsákmányolásában, Vajdaság hátrányos megkülönböztetésében és mellőzésében, az államigazgatás alacsony minőségében és a magas fokú korrupciójában, a nemzetek közötti megromlott viszonyokban, az elvitathatatlan politikai szubjektivitásnak és Vajdaság eutópai identitásának elfojtásában, az örökölt kulturális értékek és az elért anyagi javak összeomlásában, a nagy rendszerek, úgymint a vasút, a vízrendszer, a helyi önkormányzat pusztításában…, és a látható általános visszafejlődésben.

[nr]

Úgy gondolva, hogy ez az ár elfogadhatatlan, nem csak a polgárok és a soknemzetiségű Vajdaság számos népének érdeke, hanem méltóságuk szempontjából is, figyelembe véve, hogy a rendszerek váltakoztak, a hátrányos megkülönböztetés és a kizsákmányolás megmaradt, és mindhárom Jugoszlávia valamint Szerbia és Montenegró Államközösségének széthullása után ma a Szerb Köztársaságban folytatódik.

[nr]

Soha el nem feledve, hogy a tapasztalat megmutatta, hogy akkor volt legkisebb elmaradás, és legtöbb előrelépés, amikor Vajdaságnak legtöbb alkotmányos joggal rendelkezett önmaga igazgatására, hogy Szerbia 1988-ban elvette e szerzett jogait, erőszakkal és törvényellenesen, nem mutatva hajlandóságot, hogy azt vissza is adja.

[nr]

Meggyőződve arról, hogy Vajdaság polgárainak és népeinek természetes, demokratikus, kifogyhatatlan és elidegeníthetetlen joga, hogy védjék érdekeiket és méltóságukat, úgy, hogy ezen a földrajzilag, történelmileg, nemzetileg és gazdaságilag sajátságos és egészet képező területen önmagukat igazgassák, és saját sorsukról döntsenek, és hogy ez teljes összhangban van a tartós civilizációs érdekekkel, valamint a demokrácia korszerű folyamataival és a felvilágosodással.

[nr]

Abban a hitben, hogy Vajdaság és Szerbia egymásra van utalva, de hogy a rákényszerített közösség és Szerbia Vajdaság feletti dominációja Vajdaság drasztikus gazdasági eséséhez vezetett, amely valamikor Jugoszlávia legfejlettebb részeihez tartozott, most belső gyarmat szintjére süllyedt, elvesztette pozícióját még a Szerb Köztársaságon belül is, mint annak legfejlettebb része, ami teljesen elfogadhatatlan és Vajdaság számára megalázó, hosszú távon pedig ártalmas Szerbiára, mert az egyenlőtlenség a tartós ingadozás forrása.

[nr]

Nem adva fel a célt, hogy Vajdaság gazdaságilag és civilizációs szempontból megújuljon és visszatérjen európai örökségéhez, elítéljük, hogy Szerbia gátolja az Európai unióhoz való csatlakozást, melyben Vajdaságnak már régen ott a helye, hatalmás károkat szenvedve ezáltal

[nr]

Meggyőződve arról, hogy Vajdaság autonómiájának státusát elértéktelenítették és elhasználták, hogy a 2006-os rákényszerített Alkotmány, amely Vajdaságban nem lett megszavazva, és alkalmazása során nagy csalássá változott, így Vajdaságnak öt év alatt az Alkotmánnyal szavatolt eszközöknek csupán a 36 %-át fizették ki, míg az illetékességi pénzelésről szóló törvényt, amely nélkül nincs autonómia, évek hosszú során nem fogadták el…,

[nr]

Meggyőződve arról, hogy a meglévő viszonyokat gyökeresen meg kell változtatni, és hogy a föderalizmus lehet a demokratikus megoldás, mint Vajdaság politikai jogainak szavatolója, mint a közös döntése hozatal módja Vajdaságnak és Szerbia viszonyában, egy becsületesebb és hatékonyabb államban,

[nr]

Állást foglalunk Szerbia és Vajdaság új történelmi megbesz éléséhez Vajdaság és Szerbia demokratikus egyesülésének alapjairól szóló Nyilatkozat szerint, a Szerb Szövetségi Köztársaságba, melyet a Szerb Köztársaság és Vajdaság Köztársaság képez, melyet elfogadott a Negyedik Vajdasági Konvenció, mert az új alapokon nyugvó közös jövő csak Szerbia és Vajdaság egyenlőségi és egyenrangúsági alapokon biztosítható, föderalista és a köztársasági elveken.

[nr]