Dokumenta

NOVÁ VOJVODINSKÁ ÚSTAVNÁ INICIATÍVA

Sumujúc historickú skúsenosť od roku 1918 a dodnes a zhodnotiac, že Vojvodina vyše deväť desaťročí platí vysokú cenu spoločného života so Srbskom a svojho ústavnoprávneho a skutočného postavenia, ktorá sa prejavuje v hatení rozvoja, ekonomickej exploatácii, diskriminácii a zanedbávaní Vojvodiny, v nízkej kvalite štátnej správy a vysokej korupcii, zhoršených medzinacionálnych vzťahoch, v ničení nepopierateľnej politickej […]

NYILATKOZATOT Vajdaság és Szerbia demokratikus egyesülésének alapjairól a Szerb Szövetségi Köztársaságba

A Negyedik Vajdasági Konvenció [nr] Melyet 2012. április 1-én tartottak meg Újvidéken – melynek munkájában részt vettek Vajdaság regionális és nemzetiségi pártjainak képviselői és más demokratikus és európai irányzatú politikai pártok és polgári egyesületek, a Vajdaságban évszázadok óta élő össz nemzetek és nemzeti közösségek kiemelkedő résztvevői, Bácska, Bánát és Szerémség földrajzi-történelmi vajdasági régiók, a vajdasági […]

ÚJ VAJDASÁGI ALKOTMÁNYOS KEZDEMÉNYEZÉS

Összegezve a történelmi tapasztalatokat 1918-tól mostanáig, és értékelve azt, hogy Vajdaság kilenc évtizeden át fizeti a Szerbiával való együttélés magas árát, valamint saját alkotmányjogi és tényleges helyzetét, ami a fejlődés akadályozásában mutatkozik, a gazdasági kizsákmányolásában, Vajdaság hátrányos megkülönböztetésében és mellőzésében, az államigazgatás alacsony minőségében és a magas fokú korrupciójában, a nemzetek közötti megromlott viszonyokban, az […]

DECLARATION ON THE FOUNDATIONS OF DEMOCRATIC UNIFICATION OF VOJVODINA AND SERBIA INTO A FEDERAL REPUBLIC OF SERBIA

The Fourth Vojvodina Convention held in Novi Sad, 1st April 2012, attended by representatives of regional and minority parties of Vojvodina and other democratically and Europe oriented political parties and NGOs; eminent representatives of all nations and natioonal minorities who live in Vojvodina for centuries and of Vojvodina geo-historic regions of Backa, Banat and Srem; […]

NEW CONSTITUTIONAL INITIATIVE OF VOJVODINA

Summing up the historic experience since 1918th until now, and estimating that Vojvodina pays a high price of the nine decades of joint life with Serbia and its constitutional and real position, manifested in restrained development, economic exploitation, discrimination and neglect of Vojvodina, in low quality of state government and high level of corruption, decline […]

NOVA VOJVOĐANSKA USTAVNA INICIJATIVA

Sumirajući istorijsko iskustvo od 1918. godine do sada, i ocenjujući da Vojvodina preko devet decenija plaća visoku cenu zajedničkog života sa Srbijom i svog ustavnopravnog i stvarnog položaja, koja se ogleda u sputavanju razvoja, ekonomskoj eksploataciji, diskriminaciji i zapostavljanju Vojvodine, u niskom kvalitetu državne uprave i visokoj korupciji, pogoršanim međunacionalnim odnosima, u zatiranju neporecivog političkog […]